Přijímací zkoušky ke studiu psychologie na VŠ

Jednooborovou psychologii v ČR můžete studovat na čtyřech místech popsaných níže. Informace o jednotlivých školách jsou řazeny abecedně podle názvů měst.

Jednooborová psychologie je ta „pravá“, pak je ještě dvouoborová, kde se psychologie studuje společně s jiným oborem, např. pedagogickým oborem, sociologií nebo antropologií aj. Obojí má své výhody a nevýhody. Tento web poskytuje informace o studiu jednooborové pyxchologie.

online kurzy základů psychologie

Masarykova univerzita v Brně

Filozofická fakulta, Psychologický ústav

Tady vás u přijímaček čeká písemný test studijních předpokladů (logické úlohy, trochu přehledu) a otázky z psychologie a biologie. Pozor na to, že jsou k nim čtyři varianty odpovědí, takže pravděpodobnost náhodného správného zásahu je o dost menší, než u klasických tří-variantních testů.

Psychologický ústav nabízí přípravný kurz k přijímačkám v sedmi celodenních setkáních, která začínají už v lednu, takže myslet na přihlášení musíte s velkým předstihem.

Katedra uvádí toto:

  • test studijních předpokladů
  • oborový test
    Oborový test ověřuje znalosti psychologie a biologie. Skládá se ze 60 položek, uchazeč volí vždy mezi 4 možnostmi, z nichž právě jedna je správná.

Psychologie: Písemná zkouška ověřuje znalosti uchazeče z jednotlivých psychologických disciplín, zejména dějin psychologie, obecné psychologie, vývojové psychologie, psychologické metodologie, sociální psychologie, psychopatologie a jednotlivých aplikačních disciplín. Test je koncipován tak, aby zachytil spíše široký přehled o psychologické problematice, proto uvedená doporučená literatura zahrnuje zejména přehledové práce.

Biologie: U přijímací zkoušky se budou zkoušet tyto okruhy znalostí: biologie člověka – anatomie a fyziologie, obecná biologie, historie biologie, členění biologie, obecná charakteristika živých soustav, buňka a buněčná teorie, vznik a vývoj života, genetika.

(převzato z webu phil.muni.cz)

.

Masarykova univerzita v Brně

Fakulta sociálních studií, Katedra psychologie

Přijímačky se tady dělají pomocí SCIO testů – takže nepotřebujete znalosti z psychologie, ale spíš umět řešit logické úlohy a mít všeobecný přehled.

(info na webu fss.muni.cz)

.

Doporučujeme:

psychologie

 

S. Nolen-Hoeksema a kol.

Psychologie Atkinsonové a Hilgarda

Přepracované vydání jedné z nejužívanějších učebnic psychologie na světě. podává ucelený přehled nejdůležitějších psychologických poznatků a nových výsledků výzkumů, přičemž kombinuje vědecký přístup se srozumitelným jazykem. Autoři zdůrazňují propojenost psychologického a biologického bádání. V knize jsou pokryty hlavní oblasti psychologie.
Text je doplněn množstvím schémat, fotografií a grafů. Vede čtenáře k utváření vlastních názorů a umožňuje důkladné opakování získaných poznatků. V Portálu rovněž vyšly Testy k Psychologii Atkinsonové a Hilgarda (2011) od Johna G. Carltona, obsahující testové otázky a úkoly k procvičení nesmírného množství dat této učebnice.
Kniha vychází v novém českém překladu. Ten měl za předlohu patnácté anglické vydání, které bylo důkladně přepracováno a aktualizováno.

.


Univerzita Palackého v Olomouci

Filozofická fakulta, Katedra psychologie

Čekají vás pouze ústní zkoušky před komisí, které posoudí vaši motivaci a zájem o studium a v druhé fázi pak znalosti z psychologie a biologie. Ve vypsaných okruzích je toho opravdu moc – kromě klinické psychologie vlastně skoro všechno to základní, co se na katedře učí. Bude stačit vědět o všem aspoň něco málo – jméno, název teorie… Na druhou stranu, když se dobře připravíte, pravděpodobně vás vezmou, a s tím, co jste se naučili na zkoušky pak vystačíte i při studiu.

Katedra pořádá přípravný kurz, který obnáší 3 celodenní přednášky zhruba dva měsíce před přijímacími zkouškami, přihlásit se musíte do konce února.

inteligentní test osobnosti

Katedra uvádí toto:

Ústní přijímací zkouška zahrnuje dva rovnocenné okruhy:

1.Pohovor k předpokladům uchazeče o studium, k jeho motivaci, zájmům, kde se sleduje: zda vypracoval nějakou odbornou práci z oblasti psychologie, kontakty na psychologická pracoviště (s event.praxí na něm), zkušenost z práce s lidmi ( osobní asistence, vedení dětí na táborech, ve skautu apod.) . Předmětem pohovoru jsou i další doklady prokazující reálnost zájmu a motivace ke studiu psychologie.

2.Rozprava k základním znalostem v psychologii. Základní znalosti budou požadovány z hlediska následujících okruhů poznatků: Dějiny psychologie, obecná psychologie, vývojová psychologie, psychologie osobnosti, sociální psychologie, základy klinické psychologie (včetně psychologie zdraví a nemoci,resp.psychopatologie) , psychologie práce. Mohou být položeny i otázky z biologie člověka úrovně gymnázia či střední školy. Znalosti by měly být založeny na doporučené literatuře, umístěné na záver tohto textu.

Seznam prostudovaných literárních titulů (přečtené odborné literatury) předloží uchazeč zkušební komisi před zahájením pohovoru.

(převzato z webu psych.upol.cz)


Doporučujeme:

klinický deník

 

Sándor Ferenci

Klinický deník

Klinický deník Sándora Ferencziho tvoří zápisky reflexí z jeho psychoanalytické práce s pacienty z roku 1932. Text, původně psaný v němčině, který přeložil a uspořádal Michael Balint, Ferencziho žák, zjevně předběhl svou dobu, byl odložen, anglického vydání se dočkal až v roce 1988.
Ferenczi byl Freudovým žákem, u něj absolvoval psychoanalýzu, považoval ji za nedostatečnou a marně se dožadoval jejího dokončení. Sám také nabízel psychoanalýzu Freudovi, který ji odmítl.
Klinický deník představují zápisky týkající se zejména tří významných okruhů – teorie traumatu, psychoterapeutické techniky a vztahu s Freudem. Sándor Ferenczi svým přístupem a myšlenkami inspiroval vztahovou psychoanalýzu, nejdynamičtěji se rozvíjející současnou psychoanalytickou školu.
.


Univerzita Karlova v Praze

Filozofická fakulta, Katedra psychologie

Tady jsou přijímačky důkladné a dlouhé. V prvním kole vás čekají zhruba dvě hodiny vyplňování testů a psaní. Testová část obsahuje otázky z psychologie a pak máte na výběr buď test z biologie nebo společenských věd. Následuje cosi jako IQ test (logické úlohy) a pak psaní slohů. Před testy do sebe hoďte nějaké rychlé cukry, abyste ty desítky minut intenzivní mozkové práce zvládli. Pozor na to, že test studijních předpokladů (IQ test) následuje až po vědomostních testech, takže člověk je už poněkud použitý a přitom to nejnáročnější má teprve před sebou.

Šťastlivci projdou do druhého, ústního kola – případně do druhých kol. Popovídáte si s komisí, která ohodnotí vaši motivaci a zájem a případně znalost cizího jazyka. Tahle komis vás buď pošle domů (tím jste skončili) nebo nahoru. Tam vás čeká koukání na video a následný zápis. Pak jdete na rozhovor s vrcholnými členy katedry, kteří prozkoumají, co jste zplodili o videu, co jste z psychologie přečetli a jestli je vaše osobnost způsobilá a ti pak definitivně rozhodnou, zda jste uspěli.

Katedra uvádí toto:

1)      test znalostí z biologie (základy obecné biologie a genetiky, biologie člověka) nebo ze základů společenských věd (zejména filozofie, sociologie, ale i etiky, ekonomie) – volí si uchazeč na místě konání písemné zkoušky

2)      test znalostí z psychologie (biologické základy psychiky, základy obecné,  vývojové a sociální psychologie).

3)      Psychologický test obecných studijních předpokladů (testy numerických vztahů, slovních analogií a konfiguračních vztahů, paměťové dovednosti).

4)      ) volné a stručné zpracování 2 – 3 témat s psychologickou tématikou

Samotné 1. kolo přijímací zkoušky trvá zhruba 100 minut. Výsledky 1. kola přijímacích zkoušek pro řádný termín jsou zveřejněny na úřední desce fakulty na vývěskách v hlavní budově FF u studijního oddělení i na internetové stránce filozofické fakulty: http://prijimacky.ff.cuni.cz. Výsledky přijímacích zkoušek pro náhradní termín jsou zveřejněny stejným způsobem.

Nahlížení do materiálů majících význam pro rozhodnutí o přijetí bude probíhat dle Řádu přijímacího řízení UK a opatření děkana v termínu stanoveném fakultou. Tento termín je oznámen uchazečům v den konání 1. kola přijímacího řízení.

online kurzy proti depresi a úzkosti

2. kolo:

1)      analýza videozáznamu mezilidské interakce

2)      rozhovor o psychologických souvislostech mezilidské interakce, motivaci uchazeče, jeho zájmech a sebehodnocení jeho předpokladů ke studiu

3)      rozhovor o přečtené odborné literatuře (nutno doložit seznamem přečtené odborné literatury1) a odborných aktivitách uchazeče (doložené adekvátními potvrzeními, osvědčeními, konkrétními texty apod.)- zohledňujeme při přijímacím řízení veškeré aktivity, které jedinec v souvislosti s rozhodováním o oboru dosud realizoval. Zatímco u starších uchazečů pokládáme za vhodné, aby se seznámili hlouběji s psychologickou praxí v některém zařízení, u aktuálních maturantů pokládáme za dostačující výraz zájmu vedení oddílu, účast na letních táborech ve funkci praktikanta nebo vedoucího, dlouhodobější doučování slabších žáků, aktivní účast na dobročinných akcích, i jen krátkodobé návštěvy sociálních zařízeních, poradenských pracovištích apod.

1) Prostudovaná literatura by měla pokrývat různé oblasti psychologie. Literatura by měla být, pokud to lze, vytištěna a uvedena standardním způsobem. Tedy jméno autora, název publikace, vydavatel a místo vydání, rok vydání. Pokud se uchazeč rozhodne uvádět i beletrii, doporučujeme zřídit pro ni samostatný seznam.

2. kolo přijímací zkoušky probíhá v jednom dni a v jejím závěru je uchazeč seznámen s výsledky zkoušky. Každý uchazeč má právo v rámci ústní části požádat o nahlédnutí do svých materiálů. Rozhovor s uchazečem trvá přibližně 20-35 minut.

(převzato z webu psychologie.ff.cuni.cz)

Katedra nepořádá přípravný kurz k přijímačkám a upozorňuje na svých stránkách, že pokud někdo tvrdí, že jeho kurz je oficiální přípravou ke zkouškám na psychologii na FF UK, uvádí lživé údaje.

test paměti a mentální výkonnosti online


Kurzy proti úzkosti a depresi

Oblíbené psychologické programy pro všechny, kteří se chtějí zbavit úzkosti, stresu, napětí a depresivních nálad. Kurz vás postupně provádí postupy k získání rovnováhy a spokojenosti. Nepotřebujete žádné vědomosti z psychologie, kurzy jsou srozumitelné všem.
Kurzy: www.velka.zlutasova.cz

Online psychotesty

Psychologické testy osobnostních vlastností, test duševních poruch, profesní orientace, test emoční inteligence, psychotest paměti a mentální výkonnosti – kvalitní testy sestavené psychology, s okamžitým a podrobným vyhodnocením.
Testy: www.psychotesty.psyx.cz


psychologické testy mentálního výkonu a test paměti


 

online psychologické programy proti depresi a úzkosti


 

profesiální psychologické testy pro firmy a personalisty