psychologické testy online

Všechny školy uvádějí spoustu literatury a nikdo nepředpokládá, že to přečtete všechno. Některé věci se vyloženě překrývají. Vyberte si jedny základy psychologie, jednu vývojovou psychologii, jednu sociální psychologii a případně jednu biologii.
Pak si přečtěte několik publikací, které vás skutečně zajímají – v Olomouci a Praze budete potřebovat jejich seznam k ústním přijímačkám.

Tučně jsou zde označeny knížky, které dle mého názoru pokryjí oblast psychologie po stránce vědomostí a současně se dobře čtou. Berte to ale jen jako vyjádření názoru a rozhodněte se podle sebe.

Armstrong, M., Stephens, T. (2008). Management a leadership. Praha: Grada.

Arnold, J. a kol. (2007). Psychologie práce pro manažery a personalisty. Praha: Business Books.

Atkinson, R. L. a kol. (2003) Psychologie. Praha: Portal.

Baštecká, B. (Ed.). (2009). Psychologická encyklopedie. Praha: Portál.

Baštecká, B., Goldmann, P. (2005). Základy klinické psychologie. Praha: Portál.

Baštecká, B., kol. (2003). Klinická psychologie v praxi. Praha: Portál.

Bednář, V. (2013). Sociální vztahy v organizaci a jejich management. Praha: Grada.

Bedrnová, E., Jarošová, E., Nový, I. a kol. (2012). Manažerská psychologie a sociologie. Praha: Management Press.

   Blatný a kol. (2010). Psychologie osobnosti. Hlavní témata, současné přístupy. Praha: Grada.

Blažek, L. (2013). Management. Organizování, rozhodování, ovlivňování. Praha: Grada.

Cakirpaloglu, P. (2012). Úvod do psychologie osobnosti. Praha: Grada.

Cakirpaloglu, P. (2013). Vybrané kapitoly psychologie osobnosti. Olomouc: UP.

Evangelu, J. E, Grundel, D. (2011). Virtuální tým. Efektivní řízení lidí na dálku. Brno: Computer Press.

Gillernová, I., Malotínová, M. (1996). Psychologie pro střední školy. Praha: SPN.

Hall, C. S., G. Lindzey G.(1997). Psychológia osobnosti. Bratislava: SPN.

Hartl, P., Hartlová, H. (2010). Velký psychologický slovník. Praha: Portál.

Hayesová, M. (2011). Základy sociální psychologie. Praha: Portál.

Helus, Z. (2011). Úvod do psychologie. Praha: Grada.

Heretik, A., Heretik, A. jr., a kol. (2007). Klinická psychológia. Nové Zámky: Psychoprof.

Hewstone, M., Stroebe, W. (2006). Sociální psychologie. Praha: Portál.

Hill, G. (2004). Moderní psychologie. Praha: Portál.

   Hunt, M. (2010). Dějiny psychologie. Praha: Portál.

Jelínek, J., Zicháček, V. (2007, 2010). Biologie pro gymnázia. Nakl. Olomouc.

Jiná aktuální učebnice zahrnující BIOLOGII ČLOVĚKA pro gymnázia

   Kaláb, M., Orel, M. (2009). Základy anatomie a fyziologie pro studenty psychologie (skripta, 2009). Olomouc, nakl. UP Olomouc.

Kern, H., Mehl, Ch., Nolz, H., Peter, M. (2012). Přehled psychologie. Praha: Portál.

Kocianová, R. (2013). Personální činnosti a metody personální práce. Praha: Grada.

Koubek, J. (2010). Řízení lidských zdrojů (4. rozšířené a doplněné vydání). Praha: Management Press.

Kratochvíl, S. (2012). Základy psychoterapie. Praha: Portál.

Křivohlavý, J. (2008). Psychologie nemoci. Praha: Grada.

Křivohlavý, J. (2009). Psychologie zdraví. Praha: Portál.

Kučera, D. (v tisku). Moderní psychologie: Hlavní obory a témata současné vědy. Praha: Grada.

Langmeier, J., Krejčířová, D. (2006). Vývojová psychologie. Praha: Grada.

Lukášová, R. (2010). Organizační kultura a její změna. Praha: Grada.

Merkunová, A., Orel, M. (2008). Anatomie a fyziologie pro humanitní obory. Praha. Grada.

Nakonečný, M. (2011). Psychologie – přehled základních oborů. Praha: Triton.

   Nolen-Hoeksema, S., Frederickson, L. B., Loftus, G. R., Wagenaar, W. A. (2012). Psychologie Atkinsonové a Hilgarda. Praha: Portál.

Orel, M., Facová, V. a kol. (2009). Člověk, jeho mozek a svět. Praha. Grada.

Pauknerová, D. a kol. (2006). Psychologie pro ekonomy a manažery. Praha: Grada.

Paulínová L., Neumannová L. (2008). Psychologie pro Tebe. Praha: Informatorium.

Plháková, A. (2006). Dějiny psychologie. Praha: Grada.

   Plháková, A. (2009). Učebnice obecné psychologie. Praha: Academia.

Říčan, P. (2004). Cesta životem. Praha: Portál.

Říčan, P. (2005). Psychologie. Příručka pro studenty. Praha: Portál.

Říčan, P. (2010). Psychologie osobnosti – obor v pohybu. Praha: Grada.

Slaměník, I. (2011). Emoce a interpersonální vztahy. Praha: Grada.

Smékal, V. (2004). Pozvání do psychologie osobnosti. Brno: Barrister & Principál

   Sternberg, R. J. (2002). Kognitivní psychologie. Praha, Portál.

Stuchlíková, I. (2002). Základy psychologie emocí. Praha: Portál.

Šil, P., Karlová, J. (2007). Člověk jako osobnost. Olomouc: Nakladatelství Olomouc.

Šmarda, J. a kol. (2004). Biologie pro psychology a pedagogy. Praha: Portál.

Šmarda, J. a kol. (2004, 2007) Biologie pro psychology. Praha. Portál.

   Vágnerová, M. (2005). Vývojová psychologie I: dětství a dospívání. Praha: Karolinum.

   Vágnerová, M. (2007). Vývojová psychologie II: dospělost a stáří. Praha: Karolinum.

   Vágnerová, M. (2008). Psychopatologie pro pomáhající profese. Praha: Portál.

Vymětal, J. (2003). Lékařská psychologie. Praha: Portál.

Výrost, J., Slaměník, I. (Eds.). (2008). Sociální psychologie. Praha: Grada.

Wagnerová, I. a kol. (2013). Psychologie práce a organizace. Praha: Grada.

periodikum Human Resources Management (vydavatelství Economia)

periodikum Moderní řízení (vydavatelství Economia)

(převzato z webu psych.upol.cz)

Online kurzy základů psychologie:

online kurzy základů psychologie