Všechny školy uvádějí spoustu literatury a nikdo nepředpokládá, že to přečtete všechno. Některé věci se vyloženě překrývají. Vyberte si jedny základy psychologie, jednu vývojovou psychologii, jednu sociální psychologii a případně jednu biologii.
Pak si přečtěte několik publikací, které vás skutečně zajímají – v Olomouci a Praze budete potřebovat jejich seznam k ústním přijímačkám.

Tučně jsou zde označeny knížky, které dle mého názoru pokryjí oblast psychologie po stránce vědomostí a současně se dobře čtou. Berte to ale jen jako vyjádření názoru a rozhodněte se podle sebe.

 

Biologie:

Středoškolské učebnice biologie člověka a genetiky.
Klementa, J., Machová, J., Malá, H.: Somatologie a antropologie. SPN, Praha 1981.
Machová, J., Franzová, M.: Biologie člověka pro speciální pedagogy. SPN, Praha 1993.

Základy společenských věd:

Ucelená řada Základy společenských věd (filozofie, psychologie, sociologie, státoprávní teorie, ekonomie a ekonomika, neformální logika, estetika), Fortuna, Praha.

Psychologie:

Atkinsonová, R. L. a kol.: Psychologie. Portál, Praha 1997, 2003.
Čáp, J.: Psychologie výchovy a vyučování I. Karolinum, Praha 1993.
Čáp J., Čechová V., Rozsypalová, M.: Psychologie I. SPN, Praha 1992.
Gillernová, I., Buriánek, J.: Základy psychologie a sociologie. Fortuna, Praha 1995.
Gillernová, I. a kol.: Slovník základních pojmů z psychologie. Fortuna, Praha 1999.
Helus, Z.: Psychologie pro střední školy. Fortuna, Praha 1995.
Hayesová, N.: Základy sociální psychologie. Portál, Praha 1998.
Hayes, N.: Aplikovaná psychologie. Portál, Praha 2003.
Hunt, M.: Dějiny psychologie. Portál, Praha 2000.
Janoušek, J., Hoskovec, J., Štikar, J.: Psychologický výkladový atlas. Academia, Praha 1993.
Jiránek, F., Souček, J.: Úvod do obecné psychologie. UK, Praha 1991.
Nakonečný, M.: Lexikon psychologie. Vodnář, Praha 1995.
Nakonečný, M.: Psychologie téměř pro každého. Academia, Praha 2004.
Plháková, A.: Učebnice obecné psychologie. Academia, Praha 2004.

Výběr dalších doporučených titulů:

Baštecká, B. (ed.). Psychologická encyklopedie : aplikovaná psychologie. Praha, Portál 2009.
Berne, E.: Co řeknete až pozdravíte. Nakl. Lidové noviny, Praha 1997.
Cumminsová, D. D.: Záhady experimentální psychologie. Portál, Praha 1998.
Drapela, V. J.: Přehled teorií osobnosti. Portál, Praha 1997.
Fischer, S. Škoda, J. :Sociální patologie : analýza příčin a možnosti ovlivňování závažných sociálně patologických jevů. Praha, Grada, 2009.
Farková, M.: Dospělost a její variabilita. 1. vyd. Praha, Grada, 2009.
Fontana, D.: Psychologie ve školní praxi. Portál, Praha 1997.
Frankl, V.E.: Lékařská péče o duši. Cesta, Brno 1996.
Fromm, E.: Anatomie lidské destruktivity. Nakl. Lidové noviny, Praha 1997.
Gardner, H.: Dimenze myšlení. Portál, Praha 1999.
Gould, S. J.: Jak neměřit člověka. Nakladatelství Lidové noviny, Praha 1998.
Gruss, P. (ed.). Perspektivy stárnutí. Praha, Portál 2009.
Hargašová M., et al.:Skupinové poradenství. 1. vyd. Praha, Grada, 2009.
Hayden, T. L.: Spratek. Příběh dítěte, které nikdo nemiloval. Praha, Portál 2008
Hayden, T. L. Dračice a mazánek. Dva příběhy z dětské psychoterapie. Praha, Portál 2009.
Hoskovec, J.: Tajemství experimentální psychologie. Academia, Praha 1992.
Hoskovec, J., Hoskovcová, S.: Malé dějiny české a středoevropské psychologie. Portál, Praha 2000.
Kratochvíl, S.: Manželská a párová terapie. 1. vyd. Praha, Portál, 2009.
Křivohlavý, J. Psychologie smysluplnosti života. Praha, Grada 2006.
Křivohlavý, J.: Povídej – naslouchám. Návrat, Praha 1993.
Křivohlavý, J.: Pozitivní psychologie. Portál, Praha 2004.
Lorenz, K.: Osm smrtelných hříchů. Panorama, Praha 1990.
Matějček, Z. Po dobrém nebo po zlém. Praha, Portál 2007.
Matějček, Z., Langmeier, J.: Počátky našeho duševního života. Panorama, Praha 1986.
Nakonečný, M.: Psychologie osobnosti. Academia, Praha 1995.
Plamínek, J. Konflikty a vyjednávání. Praha, Grada 2009.
Rogers, C.: Způsob bytí. Portál, Praha 1998.
Ruisel, I.: Základy psychologie inteligence. Portál, Praha 2000.
Röhr, H. Hraniční porucha osobnosti. Praha, Portál 2003.
Röhr, H. Narcismus – vnitřní žalář. Praha, Portál 2008.
Seligman, M. Opravdové štěstí. Praha, Ikar 2003.
Vágnerová, M.: Vývojová psychologie. Portál, Praha 2000.
Winter, D., Koger, S. Psychologie environmentálních problémů. Praha, Portál 2009

Další vybrané knižní publikace členů katedry psychologie z posledních let

Gillernová,I., Boukalová (eds.) a kol.: Vybrané kapitoly z kriminalistické psychologie. 1. vyd., Praha, Karolinum, 2006.
Hoskovcová, S., Suchochlebová Ryntová, L.: Výchova k psychické odolnosti dítěte : silní pro život. 1. vyd. Praha, Grada, 2009
Kebza, V.: Psychosociální determinanty zdraví. Praha, Academia 2005
Kolektiv autorů: Výchovné poradenství. Praha, Wolters Kluwer 2009.
Krejčová, L.: Psychologické aspekty vzdělávání adolescentů. Praha, Grada 2011.
Mertin, V., Krejčová, L.: Pedagogická intervence u žáků ZŠ. Praha, Wolters Kluwer 2010
Mertin, V., Gillernová, I. (eds.): Psychologie pro učitelky mateřských škol. Praha, Portál 2010.
Šípek, J., Štyrský, J.: Kapitoly z geopsychologie. Hradec Králové, Gaudeamus 2007.
Šulová, L.: Problémové dítě a hra. Praha, Raabe 2003.
Šulová, L.: Raný psychický vývoj dítěte. Karolinum, Praha 2004
Výrost, J., Slaměník, I. (Eds.) Sociální psychologie. Praha, Grada 2008
Weiss, P. a kol.: Sexuální zneužívání dětí. Praha, Grada 2005.
Weiss, P., Zvěřina, J. Sexuální deviace – klasifikace, diagnostika a terapie. Praha, Portál 2002.

(převzato z webu psychologie.ff.cuni.cz)

Online kurzy základů psychologie:

online kurzy základů psychologie